2023-04-07

Skriv ut som pdf

PM Farmakologisk behandling av hyperlipidemi


Riskskattning:

1. ESCs Score2 för patienter utan diabetes
Beskriver risken för karidiovaskulär sjukdom inom 10 år:


2. NDRs riskmotor ndr.nu/#/risk (för diabetes typ 2 och typ 1)

Skattar den procentuella risken för en patient med diabetes för en hjärt- kärlhändelse inom 5 år:


Def RISKGRUPPER och MÅLVÄRDEN


Om man vill ytterligare individualisera kan man bör man ta hänsyn till fler faktorer:

 • ÄRFTLIGHET: Nära anhörig med hjärt kärlsjukdom före 70 års ålder. Fundera på hereditär hyperkolesterolemi
 • YNGRE med typ 2: Ett stort problem är att risken enligt NDRs riskmotor endast är beräknad på de kommande fem åren. Risken ökar med åldern och tenderar därför att underskattas hos yngre patienter pga lång förväntad livslängd då risken ökar med åldern. Ju yngre patienten är ju viktigare är det troligtvis att behandla och uppnå målvärden.
 • VID HÖG ÅLDER Kort förväntad livslängd, polyfarmaci, risk för interaktioner och biverkningar talar emot farmakologisk behandling.


Diabetes Typ 2 i korthet

 • De flesta med diabetes typ 2 som inte haft en hjärtinfarkt eller stroke (primärprevention) kommer (enligt NDRs Riskscore) att hamna i gruppen HÖG RISK och bör behandlas till målvärdet LDL 2,5 mmol/l (1,8 mmol/l enligt ESC guidlines) eller nonHDL 3,3 (2,6 enligt ESC)
 • Patienter med genomgången hjärtinfarkt (sekundärprevention) eller har en njursvikt grad IV (e GFR < 30) eller minst 3 andra riskfaktorer klassas som MYCKET HÖG RISK och bör ha målvärdet LDL 1,8 mmol/l (1,4 enligt ESC guidlines) eller nonHDL 2,6 (2,2 enligt ESC)

Diabetes typ 1 i korthet

 • Patienter med välreglerad typ 1 diabetes och avsaknad av andra riskfaktorer har en låg risk. Se ESC score 2 ovan
 • Patienter över 40 år som haft diabetes mer än 20 år eller har albuminuri eller eGFR < 60 hamnar oftast i  HÖG risk och bör behandlas med målvärdet LDL 2,5 mmol/l (1,8 mmol/l enligt ESC guidlines). eller nonHDL 3,3 (2,6 enligt ESC) eller nonHDL 3,3 (2,6 enligt ESC)
 • Patienter med genomgången hjärtinfarkt (sekundärprevention) eller har en njursvikt grad IV (e GFR < 30) eller minst 3 andra riskfaktorer klassas som MYCKET HÖG RISK och bör ha målvärdet LDL 1,8 mmol/l (1,4 enligt ESC guidlines) eller nonHDL 2,6 (2,2 enligt ESC)BEHANDLING


Icke farmakologisk:

Farmakologisk:

Farmakologisk behandling med statiner ska förskrivas till patienter med hög eller mycket hög risk för hjärt- och kärlsjukdom och kan övervägas till patienter med måttlig risk om det finns andra riskfaktorer.


Indikation för behandling med PCSK-9 hämmare


När misstänka familjär hyperkolesterolemi

 • S-Kolesterol över 7,5 eller LDL över 5 (samtidigt ej förhöjda TG)
 • Xantelasmata
 • Familjär anhopning av tidig hjärt- kärlsjukdom (över 50 - 60år)
 • Etablerad hjärt kärlsjukdom med behandlad hyperlipidemi och LDL över 2,5


Glöm inte (före remiss):

 • Tar dom sina läkemedel
 • Njursjukdom (akut njursvikt, nefrotiskt syndrom)
 • Hypotyreos
 • Leverstatus