2017-10-06

Skriv ut som pdf

PM Farmakologisk behandling av hyperlipidemi

  • Farmakologisk behandling med statiner ska förskrivas till patienter med hög eller mycket hög risk för hjärt- och kärlsjukdom och kan övervägas till patienter med måttlig risk om det finns andra riskfaktorer.
  • De nya rekommendationerna utgår från en riskbedömning enligt NDRs riskmotor (se www.ndr.nu) som skattar den procentuella risken för en hjärt- kärlhändelse inom 5 år samt från ESCs Score:
  • Farmakologisk behandling med statiner ska förskrivas till patienter med hög eller mycket hög risk för hjärt- och kärlsjukdom och kan övervägas till patienter med måttlig risk om det finns andra riskfaktorer.
  • De nya rekommendationerna utgår från en riskbedömning enligt NDRs riskmotor (se www.ndr.nu) som skattar den procentuella risken för en hjärt- kärlhändelse inom 5 år.
  • Fler parametrar bör värderas än vad som angivits nedan. T ex: Ärftlig risk ökar indikationen. Ålder över 75-80 år, polyfarmaci, risk för interaktioner och biverkningar talar emot farmakologisk behandling.
  • Crestor kan övervägas som ett betydligt dyrare alternativ vid biverkningar av Atorvastatin.
  • Vid intolerans mot statiner är evidensen för primärpreventiv behandling med andra preparat än statiner svag men bör prövas för patienter med mycket hög risk. Fibrat (Lipanthyl) eller Kolesterolåterupptagshämmare (Ezetrol)

Mycket Hög Risk
 
•       Sekundärprevention (känd hjärt- kärlsjukdom)
•       Njursvikt med eGFR < 30 ml/min
•       Vid S-Kol över 8 och LDL > 6 (Misstänkt familjär hyperkolesterolemi)
•       SCORE: > 10%
•       NDR: > 20
 
•       Atorvastatin 40-80 mg (Nationella Riktlinjer prio 1)
•       LDL-mål 1,8 (Apo-B-mål 0,8?)
 
Hög Risk
 
•       Diabetes + en markant ökad riskfaktor (Kolesterol över 8, Storrökare, Hypertoni 180/100 mm)
•       Njursvikt med eGFR 30-60
•       SCORE: 5-10%
•       NDR: 8-20%
 
•       Atorvastatin 20 mg Prio 2 (NR)
•       LDL-mål 2,5 mmol (Apo-B-mål 1,0 ?)
 
Moderat Risk
 
•       SCORE: 1-5%
•       NDR: 2-8%
 
•       Atorvastatin 10-20 mg Prio 5 (NR)
•       LDL-mål 3,0