2024-04-25

Skriv ut som pdf

PM Farmakologisk behandling av hyperlipidemi vid diabetes


RISKSKATTNING

 • Farmakologisk behandling av lipider innebär en relativ riskminskning för hjärt och kärlsjukdom med ca 20-30% ovsett vem som behandlas. För att uppnå bäst effekt är det patienter med störst risk som i första hand ska erbjudas farmakologisk behandling (se riskskattning nedan).
 • LDL-kolesterol är på gruppnivå en stark riskmarkör för hjärt och kärlsjukdom. Däremot fungerar den inte så bra på individ-nivå. Istället föreslås l att beräkna ”non-HDL” (S-Kol – HDL). Det skattar bättre den totala nivån av aterogena lipoproteiner och är en enklare och billigare metod än apo-A och apo-B.

MÅLVÄRDEN

 • Det har gjorts relativt få studier med uppsatta målvärden för olika riskgrupper så föreslagna målvärden har i stor utsträckning uppskattats från observationsstudier.
 • Målvärderna tenderar att sänkas allt eftersom det erbjuds nya möjligheter med nya (och dyrare) läkemedel. Dock finns troligen goda skäl att eftersträva ESCs nya riktlinjer om det är möjligt till en rimlig kostnad. Att öka doserna med statin och/eller sätta in ezetimib är billiga och ofarliga läkemedel med mycket få allvarliga biverkningar.


Def RISKGRUPPER och MÅLVÄRDEN


Om man vill ytterligare individualisera kan (bör) man ta hänsyn till fler faktorer:

 • ÄRFTLIGHET: Nära anhörig med hjärt- kärlsjukdom före 70 års ålder. Fundera på hereditär hyperkolesterolemi
 • YNGRE med typ 2: Risken ökar med åldern och tenderar därför att underskattas hos yngre patienter pga lång förväntad livslängd då risken ökar med åldern. Ju yngre patienten är ju viktigare är det troligtvis att behandla och uppnå målvärden.
 • VID HÖG ÅLDER Kort förväntad livslängd, polyfarmaci, risk för interaktioner och biverkningar talar emot farmakologisk behandling.


Diabetes Typ 2 i korthet

 • De allra flesta med diabetes typ 2 kommer att hamna i gruppen HÖG eller MYCKET HÖG och bör behandlas till målvärdet LDL 2,5 mmol/l (1,8 mmol/l enligt ESC guidelines) eller non-HDL 3,3 (2,6 enligt ESC)
 • Patienter med genomgången hjärtinfarkt eller har en njursvikt grad IV (e GFR < 30) eller minst 3 andra riskfaktorer klassas som MYCKET HÖG RISK och bör ha målvärdet LDL 1,8 mmol/l (1,4 enligt ESC guidelines) eller nonHDL 2,6 (2,2 Enligt ESC)

Diabetes typ 1 i korthet

 • Patienter med välreglerad typ 1 diabetes och avsaknad av andra riskfaktorer har en låg risk.
 • Problemet med unga och typ 1 är att inga långtidsstudier är gjorda och frågan är vid vilken ålder man ska påbörja eventuell behandling. Men patienter över 40 år som haft diabetes mer än 20 år eller har albuminuri eller eGFR < 60 hamnar oftast i HÖG risk och non-HDL bör behandlas med målvärdet LDL 2,5 mmol/l (1,8 mmol/l enligt ESC guidelines). eller 3,3 (2,6 enligt ESC)
 • Patienter med genomgången hjärtinfarkt eller har en njursvikt grad IV (eGFR < 30) eller minst 3 andra riskfaktorer klassas som MYCKET HÖG RISK och bör ha målvärdet LDL 1,8 mmol/l (1,4 enligt ESC). 


BEHANDLING


Icke farmakologisk:

Farmakologisk:

Farmakologisk behandling med statiner ska förskrivas till patienter med hög eller mycket hög risk för hjärt- och kärlsjukdom och kan övervägas till patienter med måttlig risk om det finns andra riskfaktorer.


Indikation för behandling med PCSK-9 hämmare

För detaljer se FASS
 


När misstänka familjär hyperkolesterolemi

 • S-Kolesterol över 7,5 eller LDL över 5 (samtidigt ej förhöjda TG)
 • Xantelasmata
 • Familjär anhopning av tidig hjärt- kärlsjukdom (över 50 - 60år)
 • Etablerad hjärt kärlsjukdom med behandlad hyperlipidemi och LDL över 2,5


Glöm inte (före remiss):

 • Tar dom sina läkemedel
 • Njursjukdom (akut njursvikt, nefrotiskt syndrom)
 • Hypotyreos
 • Leverstatus