2017-01-21
Skriv ut som pdf

2 Diagnostiska P-Glukosnivåer och HbA1c-värden

Angående analys av P-Glukos

  • P-Glukos i kapillärt helblod: För diagnostik krävs att provet analyseras i kvalitetssäkrad utrustning enligt Equalis. Små mätare för egentest har ej tillräcklig precision.
  • P-Glukos i venöst blod: Provet tas venöst i oxalatrör och skickas till klinisk kemiskt lab. Prov som inte analyseras inom 4 timmar skall centrifugeras.  
  • Avseende icke-fastevärden kommer det venösa provet visa ett lägre värde.
  • Vid diagnos är det viktigt att inte bortse från metodfel vid provtagning och analys.
  • Ett patologiskt P-glukos måste verifieras med ett nytt prov om man inte samtidigt har ett patologisk  HbA1c för att diabetesdiagnos ska kunna ställas.
 

Angående HbA1c

  • HbA1c måste analyseras på en utrustning godkänd av Equalis för diagnostik.
  • HbA1c får endast användas för diagnostik av typ 2-diabetes hos vuxna
  • Ett värde under 42 garanterar inte att man är "frisk" eftersom HbA1c anger ett genomsnittligt värde för de senaste 2-3 månaderna. Mät alltid samtidigt P-Glukos.
  • Värdet måste upprepas eller man måste samtidigt ha ett patologiskt P-Glukos fastande eller efter OGTT för att diabetesdiagnos ska kunna ställas.

Diagnostiska gränsvärden

* Oral glukosbelastning, ** Nedsatt glukostolerans, *** Förhöjt fasteblodsocker, **** SoS mars 2015

Som anges i tabellen skiljer sig  WHOs (Worlds Health Organisation) gränsvärden i några fall mot ADAs (American Diabetes Association).
 

BILAGA: Så här gör man en Oral Glukosbelastning OGTT


Då vi i Sverige oftast mäter P-Glukos kapillärt samt i de flesta fall använder oss av WHOs gränsväden kan vi begränsa tabellen så den blir lite mer lättåskådlig: