2015-12-13
Skriv ut som pdf

16 Vad gör man på en diabeteskontroll

Det är mycket man skall hinna med på ett ordinarie läkar- och sköterskebesök. Förutom nedanstående bedömning av riskfaktorer och komplikationer, utvärdering och förändring av behandling måste vi lägga ner tid på patientens problem. Speciellt viktigt är att efterhöra symtom på känningar.

 

Gå även till bilagan Checklista läkar och sköterskebesök (skriv ut inför besök)

Basfakta - vad måste vi ha journalfört

Diagnos

 • Diagnos/klassifikation (typ1/typ2/sekundär diabetes).
 • Duration/debutår.

Kända komplikationer

 • Ögon. När foto senast? Vad visade det, progress/regress.
 • Njurar. U-Albumin/Krea, Krea, Står patienten på ACE-hämmare eller blodtryckssänkare.
 • Hjärt/kärlsjd. Tidigare angina, stroke, TIA, infarkt.
 • Fötter. Tidigare sårproblem. Riskfotsgradering enligt NDR. Neuropati, ateroskleros, småkärlsjuka.
 • Neuropati (smärta, autonom, impotens).

Riskfaktorer och livsstil

 • Hereditet för Diabetes och Hjärt/kärlssjd.
 • Blodtryck, behandling.
 • Blodfetter, behandling.
 • Rökning.
 • Fysisk aktivitet.
 • Övervikt.
 • Kostvanor.
 • Alkoholvanor.

Metabolt status:

 • Aktuell behandling (ändrad, när).
 • Individuell målsättning.
 • HbA1c.
 • Vikt (förändring), beräkna BMI, Bukomfång.
 • Blodsockerprofil (känningar, symtom).

Läkarbesök

Välreglerad diabetes 1 gång per år. Vid problem eller behandlingsskifte tätare kontroller.


Prover inför besök:

 • Egenkontroll av P-Glukoskurvor.
 • HbA1c.
 • S-Kreatinin en gång per år. Minst 2 ggr per år vid mikroalbuminuri.
 • Lipidstatus årligen.
 • U-Alb/Krea-kvot en gång per år. Vid mikroalbuminuri två gånger per år.
 • Vikt och om aktuellt midjeomfång minst två gånger per år. Beräkna BMI!

Vid besöket:

 • Förbered besöket genom att försäkra dig om att Du har nödvändiga basfakta (duration, behandling, komplikationer etc). Vad måste kompletteras.
 • Genomgång av eventuell behandlingsplan (aktuella målsättningar).
 • Vad har patienten för aktuella problem.
 • Självtestprotokoll och HbA1c (fråga efter känningar!)
 • Genomgång och bedömning av övriga labsvar.
 • Rökning.
 • Allmänstatus (helheten) vb hjärtstatus, EKG, magtarmstatus, sexuella problem, vikt.
 • Blodtryck sittande (om möjligt efter 5-10 min vila) och vb stående (2 min).
 • Fötter. Minst en gång per år.
 • Mål, åtgärder.

Diabetessköterskebesök

Välreglerad diabetes minst en gång per år. Vid problem eller behandlingsskifte tätare kontroller.


Prover inför besök:

 • Egenkontroll av P-Glukoskurvor.
 • HbA1c minst en gång per år.
 • Vikt minst en gång per år. Beräkna BMI!

Vid besöket:

 • Förbered besöket genom att försäkra dig om att Du har nödvändiga basfakta (duration, behandling, komplikationer ... etc). Vad måste kompletteras.
 • Genomgång av eventuell behandlingsplan (aktuella målsättningar).Vad har patienten för aktuella problem.
 • Självtestprotokoll och HbA1c (fråga efter känningar!).
 • Rökning.
 • Kost informationen (repetera).
 • Motion.
 • Blodtryck sittande (om möjligt efter 5-10 min vila) och vb stående (2 min).
 • Fötter. Minst en gång per år.
 • Inspektera ev injektionsställen.
 • Mål, åtgärder.