2017-01-21

Skriv ut som pdf

PM Farmakologisk behandling av hyperlipidemi

 • Farmakologisk behandling med statiner ska förskrivas till patienter med hög eller mycket hög risk för hjärt- och kärlsjukdom och kan övervägas till patienter med måttlig risk om det finns andra riskfaktorer.
 • De nya rekommendationerna utgår från en riskbedömning enligt NDRs riskmotor (se www.ndr.nu) som skattar den procentuella risken för en hjärt- kärlhändelse inom 5 år.
 • Fler parametrar bör värderas än vad som angivits nedan. T ex: Ärftlig risk ökar indikationen. Ålder över 75-80 år, polyfarmaci, risk för interaktioner och biverkningar talar emot farmakologisk behandling.
 • Crestor kan övervägas som ett betydligt dyrare alternativ vid biverkningar av Atorvastatin.
 • Vid intolerans mot statiner är evidensen för primärpreventiv behandling med andra preparat än statiner svag men bör prövas för patienter med mycket hög risk. Fibrat (Lipanthyl) eller Kolesterolåterupptagshämmare (Ezetrol)
 

Mycket Hög Risk

 • Sekundärprevention (känd hjärt- kärlsjukdom)
 • Njursvikt med eGFR < 30 ml/min
 • S-Kol > 8 och/eller LDL > 5 (misstänkt familjär hyperkolesterolemi)
 • 5-årsrisk > 20% enligt NDR Riskmotor
 
 • Livsstilsfaktorer
 • Atorvastatin 40-80 mg (Nationella Riktlinjer prio 1)
 • (Sikta på LDL 1,8 mmol ?)

Hög Risk
 • En markant ökad riskfaktor (Kolesterol över 8, Storrökare, Hypertoni 180/110 mm
 • Njursvikt med eGFR 30-60
 • 5-årsrisk 8-20% enligt NDR Riskmotor
 
 • Livsstilsfaktorer
 • Atorvastatin 20 mg (Nationella Riktlinjer prio 2)
 • (Sikta på LDL 2,5 mmol ?)


Måttlig risk

 • 5-årsrisk 2-8% enligt NDRs Riskmotor
 
 • Livsstilsfaktorer
 • Atorvastatin 10-20 mg kan övervägas (Nationella Riktlinjer prio 5)